GoPink 2021

GoPink Játékszabályzat 2021. október 12.

 1.  A nyereményjáték kiírója, a szervező:
  1.1. Jelen szabályzat a Bio-Fungi Kft. (2338 Áporka, Szabadságtelep 030/10., adószám: 10957013-2-13) (továbbiakban: „Szervező”) által kezelt, tulajdonolt és karbantartott https://www.facebook.com/chefgomba/ Facebook oldalán futó Iskolakezdés nyereményjáték nevű poszt típusú, üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: „Játék”), az alábbi feltételekkel.
 2. A játékban való részvétel feltételei:
  2.1. A Játékban kizárólag Magyarországon lakóhellyel és/vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt, azaz 2021. október 12., kedd 09:00 óra és 2021. október 13., szerda 23:59 óra között a ChefGomba rajongói oldalon elhelyezett posztra reagálnak („Poszt”) és elfogadják a jelen játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárulnak a rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adataiknak (teljes név, Facebook ID) Játékkal összefüggő kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
  2.2. A Játékban a Szervező munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
  2.3. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. A Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
  2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt bármely alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket (Játékosokat) automatikusan kizárja a Játékból.
  2.5. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kifejezetten kizárja.
  2.6. A Pályázat fentiekben írtaknak megfelelő beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
  2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek megfelelően a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
  2.8. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, de nem kizárólag,- akik nem valós adatokkal vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott és egyéb ide sorolható, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
  A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden felhasználói tartalom közlését megtagadja, a felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.
  2.9. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.
 3. A Játék időtartama és menete:
  A játék 2021. október 12., kedd 09:00-től 2021. október 13., szerda 23:59-ig tart.
  3.1. Ahhoz, hogy a Játékos részt vegyen a Nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a ChefGomba Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.
  NYEREMÉNYJÁTÉK
  Játssz és nyerj GoPink ajándékcsomagot!
  Kérdés: Melyik kórházat támogatjuk idén a pink csomagolású termékekkel? A helyes választ írd meg a poszt alatti kommentben.
  Segítséget itt találsz: https://gopink.hu/2012-ota-a-mellrak-ellen/
  A játék végén kisorsolunk egy ChefGomba ajándékcsomagot, amelynek tartalma: 1 db GoPink törölköző, 2 db receptes füzet, 4 doboz ChefGomba gomba szárítmány
  A játék 2021. október 13., szerda 23:59-ig tart.
  Sorsolás: 2021. október 14., csütörtök 10:00-kor. A szerencsés nyertes nevét ez alatt a poszt alatt kommentként tesszük közzé. A megosztás nem feltétele a játékon való részvételnek, de megköszönjük, ha megosztod a lehetőséget ismerőseiddel is. Sok szerencsét! A nyereményjátékot nem a Facebook szervezi. Játékszabályzat a Jegyzetek között.
  3.2. A Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 1 db nyertes Pályázatot sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (http://socialwinner.besocial.hu) 2021. október 14., csütörtök 10 órakor. A Szervező a sorsoláson alkalmanként 1 db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
  3.3. A játékban megnyerhető ajándék: 1 db ChefGomba ajándékcsomag. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
 4. Nyertesek értesítése
  4.1. A Szervező a Játék eredményét a 3.2 pontban írt sorsolást követően 3 napon belül a Rajongói oldalon kommentben közzéteszi („Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött privát Facebook üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni és részére a Nyereményt átadni. A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli
  4.2. Szervező a nyeremény átadásához felveszi a nyertessel a kapcsolatot, egyezteti az átadás formáját (postai út vagy személyes átadás kizárólag Magyarország területén belül). A Nyereményt a Nyertesnek a Szervező juttatja el.
 5. Adatkezelés és adatvédelem
  5.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kezelje; a nyertes nevét és Facebook profilképét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza. A Játékos részvételével elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését. A Szervező, mint adatkezelő jogosult a Játékos személyes adatait a Játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.
  5.2. Az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatok feldolgozását a Szervező, mint adatfeldolgozó végzi. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti és a Játékból kizárásra kerül.
  5.3. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A megadott adatokat a Szervező harmadik fél részére nem továbbítja. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére, valamint adatgyűjtésre használja. Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre kerülnek.
 6. Egyéb rendelkezések
  6.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. név és/vagy cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  6.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező felelősséget nem vállal.
  6.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
  6.4. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  6.5. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
  6.6. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól..
  6.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2021. október 12.